*
Menu
Menu

Ogólne warunki działalności Worldsoft AG


Wskazujemy na to, że aktualna wersja ogólnych warunków umowy Worldsoft S.A., Neuchatel, Szwajcaria jest dostępna pod adresem: http://www.worldsoft.pl w menu „AGB”. Poza tym istnieje możliwość wydrukowania AGB z pomocą funkcji- przeglądarki (Menu: ”Plik” –polecenie „drukuj”. Prosimy więc klientów wyraźnie o zaznajomienie się i wydrukowanie tych warunków.

(1) Zakres obowiązków, zastosowanie

1.1 Worldsoft S.A. wykonuje usługi, zlecenia i zamówienia wyłącznie na podstawie poniższych ogólnych warunków umowy(AGB). Nie uznajemy innych regulacji niż te warunki, chyba że zostaną przez nas pisemnie potwierdzone.

1.2 Worldsoft ma prawo zmienić lub uzupełnić swoje AGB, o ile zmiany i uwzględnienie interesów Worldsoft są dla klienta możliwe do przyjęcia. Zgoda na zmianę umowy obowiązuje jako udzielona, o ile Klient nie sprzeciwi się zmianie w ciągu czterech tygodni po nadejściu informacji o zmianie.

1.3 Dla umowy pomiędzy klientem i Worldsoft S.A. obowiązują wyłączenie AGB firmy Worldsoft S.A.. Sprzeczne przepisy ogólnych warunków umowy klienta nie znajdują zastosowania, i to również wtedy, gdy Worldsoft S.A. wyraźnie nie sprzeciwi się tym przepisom w pojedynczym przypadku.

1.4 Różnorodne domeny top-level „rozszerzenia” są administrowane przez dużą liczbę rozmaitych, najczęściej narodowych organizacji. Każda z tych organizacji w celu wydania domeny postawiła różne warunki rejestracji i administrowania domeną top-level, przynależnymi domenami sub-level i sposobu postępowania w prawach spornych domen. O ile domeny top-level są przedmiotem umowy, to obowiązują jako uzupełnienie odpowiednie warunki przydzielenia każdej administrującej organizacji.


(2) Oferta umowy, zawarcie umowy i zakończenie umowy

2.1 Zakres świadczeń zaoferowanych usług, jak i wysokość odpowiedniego wynagrodzenia i sposób płatności wynika z informacji zawartych na stronie firmy w połączeniu z opisami dotyczących przedmiotów umowy w tych AGB. Nasze dane odnośnie usług i cen w trakcie składania zamówienia są niewiążące. Zamówienie klienta przyjmujemy poprzez informację o przyjęciu lub z pierwszymi działaniami wykonawczymi.

2.2 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa moż być wypowiedziana przez obie strony bez podania powodów w terminie 30 dni do końca miesiąca. Już uiszczone, ewentualnie przypadające opłaty w przypadku zwyczajnego wypowiedzenia lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, nie są zwracane, ewentualnie należy je jeszcze uiścić. Jeśli z klientem zostaje zdefiniowany czas trwania usługi, to umowa przedłuża się po upływie tego terminu na czas nieokreślony. To nie obowiązuje, jeśli z klientem uzgodnione jest oddzielnie odstępstwo.

2.3 Nienaruszone zostaje prawo obu stron do wypowiedzenia z natychmiastowym skutkiem z ważnego powodu. Ważny powód dla Worldsoft jest szczególnie wtedy, gdy klient;
- zalega z płatnością wynagrodzenia dłużej niż 30dni kalendarzowych,
- naruszy z własnej winy uregulowane obowiązki w pkt.4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 8.6.

2.4 Worldsoft jest upoważniony, zwolnić domenę klienta po zakończeniu umowy. Najpóźniej z udostępnieniem publicznym nazwy domeny wygasają wszelkie prawa klienta z tytułu rejestracji.

2.5 Jeśli dochodzone są przez osoby trzecie roszczenia wobec Worldsoft z powodu rzeczywistych lub stwierdzanych naruszeń prawa wg pkt.4.5, to Worldsoft jest upoważniony, oddać domenę klienta niezwłocznie pod opiekę rejestratora i zablokować odpowiednią prezentację klienta.

2.6 Wypowiedzenie klienta wymaga dla swojej skuteczności formy pisemnej, która obowiązuje też jako zachowana w formie faksu. W szczególności przy wypowiedzeniu nazwy domeny, wypowiedzenie musi być podpisane przez właściciela domeny.

(3) Obowiązki świadczeń, dostępność usług, okna serwisowe

3.1 Worldsoft daje do dyspozycji klientowi, zależnie od uzgodnionego zakresu świadczeń, swoje łącza internetowe, infrastrukturę komunikacyjną oraz serwerową i oprogramowanie do użytkowania w odpowiednim zakresie, w celu prawidłowego wykonania świadczeń. Klient nie ma prawa do roszczenia dysponowania określonymi łączami lub serwerami.

3.2 O ile technika dostępu nie należy do uzgodnionego zakresu świadczeń, klient powinien zasięgnąć informacji w Worldsoft o danej konfiguracji konkretnego technicznego urządzenia i zabezpieczyć tak, aby komponenty techniczne współkorespondowały ze sobą.
Worldsoft nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności za to, czy po stronie klienta istniejące wyposażenie dla dostępu do zlecanych usług, jest pod względem technicznym i rzeczywistym produkcyjne i funkcjonujące.

3.3 Należące do Worldsoft AG obowiązki świadczeń, wynikają z opisu świadczeń produktów, które można znaleźć pod obecnym adresem www.worldsoft.ch. Świadczenie obejmuje wyłącznie korzystanie z usług zgodne z ich opisem. Dalej idące prawa do oprogramowania systemowego nie przechodzą na klienta z wyjątkiem prawa użytkowania. O ile w danym opisie świadczeń nie wymieniono oraz nie wynika z innego źródła, udostępnienie oprogramowaniu w ramach serwisu ASP nie obejmuje konfiguracji systemów przetwarzania danych klienta, implementacji oprogramowania u klienta, szkolenia pracowników klienta w użytkowaniu oprogramowania, innych świadczeń doradczych w związku z wprowadzeniem oprogramowania.

3.4 Worldsoft gwarantuje poza oknami serwisowymi średnią dyspozycyjność wszystkich systemów w 95% w skali miesiąca. Jeśli wartości te będą mniejsze, to klient może żądać zwrotu procentowego opłat za okres nie dostepności. Nie dyspozycyjność ma miejsce, jeśli klient nie może korzystać z uzgodnionych usług lub korzystanie z nich jest w znacznym stopniu uniemożlione, i to zakłócenie leży z zakresie odpowiedzialności Worldsoft.

3.5 Wszelkie planowane prace konserwacyjne są przeprowadzane w ramach wcześniej ustalonych okien czasowych dla prac konserwacyjnych, które zwykle odbywają się w godzinach nocnych. Podczas okien serwisowych może dojść do czasowej niedostępności uzgodnionych świadczeń, bez konieczności ich szczególnego oznajmiania. Jeśli taka niedyspozycyjność jest przewidywana, to Worldsoft w miarę możliwości wcześniej poinformuje o tym klienta. Jeśli niedyspozycyjność wystąpi ze względu na siłę wyższą lub wydarzenie, które w istotny sposób utrudni lub uniemożliwi Worldsoft świadczenie- do tego należą w szczególności strajk, blokady, zarządzenia władz, awarie sieci komunikacyjnych i gateways innych dostawców, zakłócenia w zakresie operatorów łączy, które użytkuje Worldsoft, także jeśli wystąpią u dostawców i podzleceniodawców Worldsoft - Worldsoft nie odpowiada za zakłócenia również przy wiążąco uzgodnionych terminach.

3.6 Worldsoft jest upoważniony, zlecać trzecim usługodawcom lub pomocnikom wykonanie części lub całego spektrum świadczeń. Worldsoft jest upoważniony, zmienić w każdym czasie bez odrębnego informowania stosowane infrastruktury internetowe i przeprowadzenie przez zleconych usługodawców i pomocników, o ile u klienta nie powstaną przez to niekorzyści.

(4) Prezentacja internetowa, treści stron internetowych

4.1 Dla pojedynczych serwisów istnieje możliwość prowadzenia istniejących domen, którymi obecnie opiekuje się inny oferent, jako zintegrowaną część umowy. Klientowi jest wiadomo, że w celu pomyślnego przerejestrowania wymagane jest zwolnienie do tej pory prowadzącego domenę oferenta. Worldsoft będzie dlatego próbował w odpowiednim zakresie również wielokrotnie, przeprowadzić pomyślne przerejestrowanie. Worldsoft nie może jednak dać gwarancji na pomyślne przerejestrowanie, jeśli zwolnienie nie nastąpi u danego oferenta. Pomyślnie przerejestrowana domena jest traktowana jak nowo zarejestrowana domena w relacji pomiędzy Worldsoft a klientem.

4.2 Klient przesyła na serwer tylko informacje i dane, które są „server-ready”, tzn. są w stanie, który nie wymaga dalszych zmian przez nas. Nie jesteśmy zobowiązani sprawdzać danych ze względu na treść, prawidłowość i użyteczność. Jeśli materiał klienta nie jest „Server-ready”, to możemy go w każdym czasie odrzucić. Klient zostanie natychmiast poinformowany o nieprwidłowym materiale i otrzyma możliwość korygowania go lub zmiany, aby spełnić wymagania usług.

4.3 Klient jest zobowiązany tak kształtować swoje strony internetowe, aby unikać nadmiernego obciążenia serwera np. przez skrypty CGI, które wymagają wysokiej mocy obliczeniowej lub ponadprzeciętnie dużej pamięci roboczej. Firma Worldsoft jest upoważniona wyłączyć dostęp do stron, które nie spełniają w/w wymagań z winy klienta lub osób trzecich. Worldsoft poinformuje klienta niezwłocznie o takich środkach.

4.4 Udostępnione przez Worldsoft w ramach naszych świadczeń treści, materiały tekstowe, obrazowe i tonowe, w szczególności wzory design jak programy (np. moduły CGI) są chronione prawami autorskimi. Klient może wykorzystać takie materiały do kształtowania własnych treści internetowych na czas stosunku umownego pod prowadzonym przez Worldsoft adresem internetowym i personalizować lub modyfikować te treści. Inne korzystanie jest dozwolone tylko po pisemnej zgodzie przez Worldsoft lub innego właściciela praw.

4.5 Klient jest zobowiązany, na swoich stronach internetowych i – o ile Worldsoft-Shop jest przedmiotem umowy – w ofercie Shop, oznaczyć wystawione treści jako treści własne, przez podanie swojej pełnej nazwy i adresu. Klientowi wskazuje się na to, że wychodzący ponadto ustawowy obowiązek oznaczania może być np. wtedy, gdy są oferowane na stronach usługi telekomunikacyjne i mediów. Klient zwalnia Worldsoft od wszelkich roszczeń, które polegają na naruszeniu w/w obowiązków.

4.6 Klient nie może naruszać prezentacją internetową, tam umieszczonymi banerami, określeniem adresu mailowego i – o ile jest przedmiotem umowy jest Worldsoft –Shop - treściami swojego internetowego Sklepu - ustawowych zakazów, które są wbrew dobrym obyczajom i prawa osób trzecich ( marki, ochronę praw autorskich, praw osób trzecich). W szczególności klient zobowiązuje się nie oferować lub dać oferować treści pornograficznych i świadczeń nastawionych na zysk, które mają za przedmiot pornograficzne i/lub erotyczne treści ( np. zdjęcia nagich osób, peepshows itd.). Klient nie może wprowadzić swojej prezentacji internetowej do wyszukiwarki, o ile przez zastosowanie słów kluczowych przy umieszczeniu, narusza ustawowe zakazy, dobre obyczaje i prawa osób trzecich. Za każdy przypadek postępowania sprzecznego z w/w obowiązkami klient obiecuje Worldsoft, z wykluczeniem przyjęcia możliwości kontynuacji usług, płatność jako karę umowną w wys. EUR 5.000,00 (słownie; pięć tysięcy EURO).

4.7 Worldsoft nie jest zobowiązany kontrolować prezentacji internetowej klienta ze względu na ewentualne naruszenie prawa. Po rozpoznaniu naruszenia prawa lub treści, które zostały niedopuszczone w pkt.4.3 lub 4.6, Worldsoft jest upoważniony, zablokować świadczenie usług. Worldsoft poinformuje klienta niezwłocznie o tych środkach.

(5) Usługi ASP

5.1 Worldsoft oferuje świadczenia jako Application Service Provider- ASP. Przy tym udostępnia oferowane oprogramowanie wraz z wymaganą mocą obliczeniową centralnych, ale niekoniecznie własnych serwerów. Odstąpienie oprogramowania jako download lub w inny sposób nie następuje. Lokalna kopia danego używanego oprogramowania nie jest konieczna. Powierzchnia użytkowa oprogramowania widoczna jest poprzez przeglądarkę internetową klienta; przez nią też następuje obsługa oprogramowania.

5.2 O ile w danym opisie świadczeń nie jest podane inaczej, Worldsoft udziela dla udostępnionego oprogramowania na okres trwania umowy, nie wyłącznego prawa do korzystania z usług, w ramach serwisu ASP firmy Worldsoft i użytkowania ich dla swoich potrzeb przy prowadzeniu działalności.

5.3 Worldsoft zastrzega sobie wszystkie prawa własności i użytkowania do formy i prezentacji swoich usług i aplikacji. Worldsoft zastrzega sobie również prawo do zmiany lub dalszego rozwoju oprogramowania w sposób dla klienta do przyjęcia.

5.4 Klient jest zobowiązany, użytkować usługi Worldsoft S.A. zgodnie z ich przeznaczeniem. Zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy według opisu świadczeń. Jest on szczególnie zobowiązany, uwzględnić uznane zasady bezpieczeństwa danych.

5.5 Klient jest zobowiązany wskazać niezwłocznie Worldsoft AG widoczne braki i szkody (Zgłoszenie zakłóceń). Klient podejmie możliwe środki, które umożliwią stwierdzenie braków i szkód i ich przyczyny lub ułatwią i przyśpieszą usunięcie zakłóceń. Worldsoft usunie zakłócenia swoich technicznych urządzeń w ramach istniejących zakładowych możliwości w czasie godzin biurowych (od pon. do piątku 8.30- 18.00) Klient jest zobowiązany, przed zgłoszeniem zakłóceń do Worldsoft sprawdzić najpierw wszystkie źródła błędów w swojej sferze ryzyka, jak urządzenie końcowe ( komputer, notebook itd.), połączenia kablowe i wykluczyć błędne funkcje tych źródeł. Jeśli klient po tym złoży zgłoszenie zakłóceń do Worldsoft, chociaż uznał lub musiał uznać, że błąd nie mógł leżeć po stronie Worldsoft, to klient jest zobowiązany zwrócić Worldsoft powstałe przez sprawdzenie swoich urządzeń szkody, o ile stwierdzi się po sprawdzeniu, że zakłócenie leżało wyłącznie w zakresie odpowiedzialności klienta.

5.6 O ile w danym opisie świadczeń nie uzgodni się inaczej, zabronione jest powielanie oprogramowania lub instalacji oprogramowania na urządzeniach przetwarzania danych klienta, o ile nie jest koniecznie wymagane to do dostępu i korzystania z oprogramowania w ramach serwisu ASP.

(6) Ogólne warunki płatności

6.1 Worldsoft jest upoważniony, dokonywać podwyżek opłat maksymalnie raz na kwartał. Podwyższenie ceny wymaga zgody klienta. Zgoda obowiązuje jako udzielona, o ile klient nie sprzeciwi się podwyżce cen w ciągu 4 tygodni po nadejściu informacji o zmianach. Worldsoft zobowiązuje się, wskazać w informacji o zmianach na skutki złożonego sprzeciwu. W przypadku zwłoki opłat Worldsoft policzy odsetki w wysokości 5% rocznie i jest upoważniony natychmiast zablokować prezentację internetową klienta, również klienta dalej odsprzedającego. Ustawowe odsetki za zwłokę są w każdym wypadku najniższymi odsetkami.

6.2 Jednorazowa opłata za instalację na serwerze, hosting i opłaty ASP należy uiścić z góry. Worldsoft jest upoważniony podjąć aktywację domeny dopiero po otrzymaniu uzgodnionego wynagrodzenia za rejestrację. Okres rozliczeniowy ustala się według zamówionej taryfy ( na podstawie aktualnego opisu świadczeń). Jeśli opłaty nie zostaną zapłacone terminowo, to jesteśmy upoważnieni zablokować dostęp do usług. Takie zablokowanie nie jest zerwaniem umowy. Za zablokowanie usług klient może zostać obciążony opłatą administracyjną w wys.20 €. Przy czym umożliwia się udokumentowanie dla klienta, że koszta administracyjne nie- lub przekroczyły te ustalone w wysokości 20 €. Wyraźnie wskazujemy na to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą powstać przez zablokowanie naszych usług.

6.3 Za pomocą kodu MyAdmin klient ma dostęp do swoich rachunków gdzie może je pobrać. Jeśli klient żąda wysłania rachunku drogą pocztową, to Worldsoft jest upoważniony pobrać za każdy rachunek 2,90 €.

6.4 Klient może upoważnić Worldsoft do pobierania płatności, z podanego przez klienta konta. W wypadku zwrotu lub nie dokonania obciążenia konta, niniejszym klient upoważnia nieodwołalnie swój bank do poinformowania nas o swojej nazwie i aktualnym adresie. W przypadku braku możliwości obciążenia konta i pobrania opłaty z winy klienta, Worldsoft policzy opłatę za koszta administracyjne w wys. EUR 9,60 plus przypadające dla Worldsoft opłaty bankowe.

6.5 Jeśli klient mimo upomnienia i ustalenia terminu zapłaty popadnie w zwłokę w płatności, to jesteśmy upoważnieni do policzenia odsetek za zwłokę w wys.5% ponad stawkę bazową Europejskiego Banku Centralnego, o ile nie zostanie wykazana niższa szkoda.

6.6 Prawo do naliczenia lub zmniejszenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostaną prawomocnie stwierdzone lub my uznamy je pisemnie.
Do zatrzymania klient jest tylko wtedy upoważniony, o ile roszczenia polegają na tej samej umowie.

(7) Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

7.1 Worldsoft udziela przez telefon lub Internet w zasadzie tylko niewiążąco informacji o dyspozycyjności domeny. Pomiędzy informacją i zgłoszeniem może nastąpić przydzielenie trzeciej stronie przez inne miejsce, bez wpływania na to przez Worldsoft lub otrzymania o tym wiadomości.

7.2 Klient wyraźnie zgadza się z tym, że wykorzystuje nasze usługi na własne ryzyko. Ani my ani nasi współpracownicy lub inne związane z usługami osoby lub firmy nie gwarantują, że praca serwera nie zostanie przerwana lub jest on bezbłędny. Nie dajemy gwarancji na wyniki, które mogą być osiągnięte przez użytkowanie naszych służb, ani na prawidłowość, użyteczność lub treść wszelkich informacji, które mogą być rozpowszechniane przez nasze usługi.

7.3 Za szkody Worldsoft odpowiada tylko wtedy, gdy Worldsoft lub jeden z jego pomocników naruszył istotny obowiązek umowy (obowiązek kardynalny) w sposób zagrażający jednemu z celów umowy lub szkodę tłumaczy rażące niedbalstwo lub zamiar firmy Worldsoft lub jej pomocników. Jeśli przewinione naruszenie istotnego obowiązku (kardynalnego obowiązku ) nie nastąpi przez rażące niedbalstwo lub umyślnie, to ograniczona jest odpowiedzialność firmy Worldsoft do szkody, która była dla Worldsoft przy zawarciu umowy w rozsądny sposób do przewidzenia. Wyraźnie wykluczona zostaje odpowiedzialność za nieuzyskane zyski, niedoszłe przez to do skutku oszczędności, pośrednie lub inne szkody w skutek tego.

7.4 Odpowiedzialność Worldsoft zostaje wykluczona do lekkiego niedbalstwa. Tak jak odszkodowania w skutek tego, szkód majątkowych i szkód z tytułu roszczeń osób trzecich. Wykluczona zostaje również wszelka gwarancja na podstawie stanu technicznego Internetu, tak, że nie ma gwarancji dla dyspozycyjności urządzeń technicznych osób trzecich lub Worldsoft. Tak też nie ma gwarancji dla bezbłędnego, natychmiastowego i pewnego przesyłania przez Internet pomiędzy Worldsoft i klientem jak i jego klientami. Worldsoft odrzuca również wszelką odpowiedzialność za treści stron internetowych lub stron osób trzecich, które zostają skierowane linkami na strony hostowane przez Worldsoft.

7.5 Worldsoft nie odpowiada za przyrzeczenia lub zobowiązania zlecone pomiędzy klientem i osobami trzecimi, także jeśli zlecenia pośrednio lub bezpośrednio związane są usługami firmy Worldsoft. To dotyczy w szczególności działalności doradczych wolnych konsultantów, webdesignerów, webmasterów, reselerów Worldsoft w odniesieniu do naszych produktów i usług.

(8) Obowiązki klienta

8.1 Klient zapewnia, że dostarczone przez niego firmie Worldsoft dane są prawdziwe i kompletne. Zobowiązuje się on, poinformować Worldsoft za każdym razem niezwłocznie o zmianach w dostarczonych przez niego danych i na odpowiednie zapytanie firmy Worldsoft w ciągu 14 dni od nadejścia ponownie potwierdzić aktualne sprostowania. Dotyczy to w szczególności;
- nazwy/ nazwiska i adresu pocztowego klienta,
- nazwy/ nazwiska, adresu pocztowego, adresu E-Mail jak i numeru telefonu i faksu technicznego partnera rozmów dla domeny,
- nazwy/ nazwiska, adresu pocztowego, adresu E-Mail administracyjnego partnera rozmów dla domeny jak i
- jeśli klient posiada własny serwer DNS; dodatkowo adres IP serwera DNS pierwszorzędnego i drugorzędnego, łącznie z nazwą serwera.

8.2 Klient zapewnia, że według jego najlepszej wiedzy przez rejestrację nazwy domeny nie zostają naruszone prawa osób trzecich. Klient uznaje, że samodzielnie odpowiada za wybór nazwy domeny. W przypadku, gdy osoby trzecie dochodzić będą praw o nazwę domeny, Worldsoft zastrzega sobie prawo zablokowanie odnośnej nazwy domeny do sądowego wyjaśnienia sprawy spornej.

8.3 Klient zobowiązuje się odczytywać nadchodzące do jego skrzynek mailowych wiadomości w regularnych maks.4-tygodniowych odstępach. Worldsoft zastrzega sobie prawo, odesłać do wysyłającego nadchodzące dla klienta osobiste wiadomości, jeśli zostały przekroczone przewidziane w danych taryfach granice pojemności. Czas przechowania maili wynosi 90dni.

8.4 Klient zobowiązuje się, trzymać w tajemnicy otrzymane od Worldsoft hasła dostępu do jej usług i bezzwłocznie poinformować providera, o tym, że nieupoważnionym osobom trzecim znane jest hasło. Jeśli w skutek zawinienia klienta osoby trzecie przez nadużycie haseł wykorzystają usługi Worldsoft, klient odpowiada wobec Worldsoft opłatą za użytkowanie i odszkodowaniem.

8.5 Klient musi zawsze lokalnie zapamiętywać swoje dane, zanim przekaże je do serwera. Wskazuje się klientowi na to, że jest jego obowiązkiem, po każdym dniu pracy, w którym zostały zmienione dane przez niego, ewentualnie jego pomocników, przeprowadzić zabezpieczenie danych, przy czym dane, które archiwizowane są na serwerach Worldsoft, nie mogą być na nich zabezpieczone. Klient musi przeprowadzać pełne zabezpieczenie danych w szczególności przed rozpoczęciem prac firmy Worldsoft. W przypadku utraty danych klient jest zobowiązany, przekazać odnośne dane jeszcze raz nieodpłatnie na serwery.

8.6 Klient zobowiązuje się, nie przesyłać lub nie dać przesłać, bez wyraźnej zgody każdorazowego odbiorcy, maili zawierających reklamę. Dotyczy to w szczególności maili, które każdorazowo posiadają taką samą treść i są rozpowszechnieniane są masowo (tzw. spamming). Jeśli klient naruszy ten obowiązek, to Worldsoft jest upoważniony, zablokować niezwłocznie usługi.

(9) Ochrona danych, materiał

9.1 Klientowi jest wiadomo, że dla wszystkich uczestników dróg przekazowych istnieje możliwość, podsłuchiwania lub przechwytywania przekazywanych danych. Klient ponosi sam odpowiedzialność przy przekazywaniu danych nie przeznaczonych dla publicznego odbiorcy. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych przy przekazywaniu w Internecie, Worldsoft oferuje dla określonych usług technikę SSL. Klient powinien wybrać tę technologię kodowania według możliwości przy każdym procesie przekazywania danych.

9.2 Worldsoft nie ponosi odpowiedzialności za ochronę ani nie daje gwaracji przeciw nieautoryzowanej ingerencji osób obcych z Internetu. Worldsoft nie odpowiada też za wydarzenia i problemy z bezpieczeństwem, których nie można było uniknąć przy całkowitym przestrzeganiu każdorazowo aktualnego rozpoznania w celu bezpiecznego korzystania z Internetu uzgodnionych usług i konsekwentnego stosowania odpowiednich środków.
Klient nie będzie miał roszczeń wobec Worldsoft o bezpłatne usunięcie tego rodzaju problemów i błędnych stanów, wszelkie płatności wyrównawcze lub zmniejszenie wynagrodzenia.

9.3 Worldsoft gwarantuje bezpieczeństwo danych według aktualnego stanu techniki. Worldsoft daje klientowi oprócz tego do dyspozycji możliwość żądania kopii bezpieczeństwa list i w nich zawartych danych z obowiązkiem pokrycia kosztów. Przy zakłóceniach, spowodowanych przez Worldsoft, Worldsoft odtworzy przez najnowsze zabezpieczenia stracone dane bezpłatnie, po uzgodnieniu z klientem. Całe spektrum środków zaradczych do ochrony danych klient może przeczytać na stronie internetowej Worldsoft, www.worldsoft.ch pod bezpieczeństwo danych [niem.Datensicherheit].

9.4 Klient otrzymuje do opieki nad swoją prezentacją, nazwę użytkownika i hasło. Zobowiązuje się on traktować je poufnie, i odpowiada za każde nadużycie, które wyniknie z tytułu nieupoważnionego użycia hasła.

9.5 Wskazujemy klientowi na to, że pracownicy firmy Worldsoft mogą mieć wgląd w informacje o kliencie i jego stan rzeczy w celu usunięcia zakłóceń lub opracowania zapytań
Suportu. Pracownicy Worldsoft są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

9.6 Stan danych klienta, który ten zdeponował w ramach użytkowanych świadczeń na komputerach Worldsoft, zostanie zabezpieczony regularnie przez Worldsoft z zachowaniem wymaganej w komunikacji troskliwości. Jako technikę zabezpieczeniową zostaje wybrane uznane rozwiązanie Backup według aktualnego stanu techniki.

9.7 Klient potwierdza, że Worldsoft wskazał mu na istniejące ryzyko bezpieczeństwa poprzez korzystanie z Internetu i technik internetowych.

(10) Ochrona danych

10.1 Worldsoft zobowiązuje się traktować poufnie wszystkie otrzymane i powstałe podczas okresu trwania umowy dane klienta i stosować je wyłącznie w celu wykonania uzgodnionych umownie świadczeń. Klient oświadcza, że się z tym zgadza, że Worldsoft AG może rozesłać na jego adres e-mailowy wiadomości w celach informacji. Potrzebne do realizacji transakcji dane zostają zapamiętane i przekazane dalej w ramach realizacji zamówienia w danym wypadku do związanych z nami przedsiębiorstw i przedsiębiorstw serwisowych. W celu kontroli kredytowej, solidności i wypłacalności, jak i w celach marketingowych dbamy o wymianę danych z powiązanymi przedsiębiorstwami i linkami informacyjnymi.

10.2 Worldsoft wyraźnie wskazuje klientowi na to, że ochrona danych dla przekazywania danych w sieciach otwartych, jak i Internecie wg dzisiejszego stanu techniki nie może być wyczerpująco zagwarantowana. Klient wie, że provider może mieć wgląd z technicznego punktu widzenia w każdej chwili w zapamiętane na webserwerze oferty stron i w pewnych okolicznościach również w dalsze zarchiwizowane dane klienta. Również inni uczestnicy Internetu w pewnych okolicznościach są w stanie, nieupoważnieni łamać bezpieczeństwo w sieci i kontrolować komunikację wiadomości. O bezpieczeństwo i zabezpieczenie danych w przekazanych do Internetu i na serwery Web danych, klient troszczy się w całym zakresie sam.

(11) Ustalenia końcowe

11.1 Dodatkowe porozumienia umowne nie zostały zawarte. Wszelkie dodatki i uzupełnienia tych warunków lub umowy korespondujące wymagają dla ich skuteczności formy pisemnej. To obowiązuje również dla zniesienia wymogu formy pisemnej.

11.2 Jeśli przepisy umowy lub przepisy Ogólnych warunków działania w całości lub częściowo są lub okazałyby się nieskuteczne, to nie narusza to ważności umowy lub ogólnych warunków działania w pozostałych częściach. W miejsce nieskutecznego warunku wchodzi taki przepis, który jest najbliższy celowi przepisu w prawnie skuteczny sposób. To obowiązuje odpowiednio dla przypadku, jeśli istnieje luka w regulacji.

11.3 Klient potwierdza, że ma przynajmniej 18lat. Przy osobach niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekunów prawnych.

11.4 Wyłączny sąd właściwy dla wszystkich sporów, wynikających z tej umowy - jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego – publicznie– prawnie odrębny majątek lub bez sądu właściwego w swoim kraju - jest Neuchatel w Szwajcarii. Worldsoft jest ponad to upoważniony zasądzić klienta do jego powszechnego sądu. Dla zawartych na podstawie Ogólnych warunków działania umowy i dla wynikających z nich roszczeń wszelkiego rodzaju obowiązuje wyłącznie prawo Szwajcarii z wykluczeniem przepisów jednolite Prawo Handlowe UN o kupnie rzeczy ruchomych (CISG).

11.5 Ceny za usługi naliczane są w Euro i przeliczane na PLN według średniego dziennego kursu walut, który podany jest na fakturze.

11.6 Worldsoft oświadcza, że będzie wystawiana i przesyłana faktura w formie elektronicznej, zaś nabywca usług wyraża zgodę (akceptuje) faktury elektroniczne w formacie PDF.

11.7 Niniejsze warunki działalności firmy Worldsoft S.A. są tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginalną treść warunków działalności można przeczytać na stronie Wordldsoft www.worldsoft.info w zakładce AGB. W razie niespójności lub błędów tłumaczenia obowiązuje orginalna wersja w języku niemieckim. 
 


© Copyright by Worldsoft AG, Puits-Godet 12, CH-2000 Neuchâtel, Switzerland


BLOCK-Copyright


© Copyright by Worldsoft AG, Neuchâtel, 2004, All rights strictly reserved - worldwide! Zawartość tej strony bez pisemnej zgody nie może być użytkowana
ani kopiowana, częściowo lub w całości. Worldsoft jest międzynarodowo zastrzeżonym znakiem.

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail